Συνεπείς και περαιτέρω αρμοδιότητες

52. Το Συμβούλιον δύναται-

(α) να πράττη παν ό,τι ενδεχομένως ή αναγκαίως συνεπάγεται η ενάσκησις των δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένων εις το Συμβούλιον εξουσιών·

(β) τη εγκρίσει του Υπουργού να εκτελή οιασδήποτε άλλας αρμοδιότητας τας οποίας το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον να ενασκήση διά τους εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 26 καθοριζομένους σκοπούς.