Εξουσία προς επίδοσιν διοικητικών ή εκτελεστικών εντολών

53.-(1) Το Συμβούλιον έχει εξουσίαν όπως από καιρού εις καιρόν επιδίδη εις οιονδήποτε παραγωγόν, καθ’ ον τρόπον το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέποντα, τοιαύτας διοικητικάς ή εκτελεστικάς οδηγίας ή εντολάς σχετικώς προς την ρύθμισιν και έλεγχον της βιομηχανίας ελαιοκομικών προϊόντων οίαι θα εθεωρούντο υπό του Συμβουλίου αναγκαίαι και σκόπιμοι διά την αποτελεσματικήν εκτέλεσιν των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.

(2) Ο παραγωγός στον οποίο επιδίδονται αι τοιαύται ρηθείσαι οδηγίαι ή εντολαί οφείλει όπως συμμορφωθή προς αυτάς.