Κανονισμοί

9.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την ίδρυσιν, λειτουργίαν και διοίκησιν του Ταμείου. Το Ταμείον διενεργεί απάσας τας δραστηριότητας αυτού συμφώνως προς τους Κανονισμούς τούτους.

(2) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί, μεταξύ άλλων, δύνανται να προνοώσι-

(α) περί του τρόπου κατά τον οποίον αι καταβολαί εις το Ταμείον θα γίνωνται και θα εισπράττωνται͘

(β) περί του ποσού των υπό του εργοδότου καταβλητέων εισφορών ως προς έκαστον εργοδοτούμενον͘

(γ) περί του ποσού των απολαβών αδείας και του τρόπου κατά τον οποίον αύται θα καταβάλλωνται εις τον εργοδοτούμενον͘

(δ) περί των υπό του εργοδότου τηρητέων αρχείων και περί του τύπου υπό τον οποίον θα τηρώνται͘

(ε) περί επιβολής ποινής φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας £450 ή αμφοτέρων των ποινών τούτων δι’ αδικήματα εν σχέσει προς την είσπραξιν εισφορών διά το Ταμείον και την εξ αυτού πληρωμήν ωφελημάτων͘

(στ) περί της καθιδρύσεως Διοικητικού Συμβουλίου ίνα βοηθή τον Υπουργόν εις την λειτουργίαν του Ταμείου͘

(ζ) γενικώς περί της καλυτέρας πραγματώσεως των σκοπών του Ταμείου και περί παντός το οποίον δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτείται ή επιτρέπεται όπως καθορισθή διά Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Ουδεμία τροποποίησις οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος άρθρου επιφέρεται άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως μετά του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.