Το ταμείον

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον καθιδρύει διά Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του άρθρου 9, Ταμείον (εν τω παρόντι καλούμενον “Το Ταμείον”) υπό την επωνυμίαν Κεντρικόν Ταμείον Αδειών.

(2) Το Ταμείον έχει νομικήν προσωπικότητα και, μεταξύ άλλων, έχει εξουσίαν ίνα κατέχη ιδιοκτησίαν, συμβάλληται, ενάγη ή ενάγηται υπό το όνομα αυτού και διενεργή πάσαν δραστηριότητα αναγκαίαν διά την λειτουργίαν του Ταμείου.

(3) Το Ταμείον έχει εξουσίαν όπως, τη συγκαταθέσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δανείζηται χρηματικά ποσά δι’ οιονδήποτε σκοπόν σχετιζόμενον προς την λειτουργίαν του Ταμείου ή προς τας αδείας εργοδοτουμένων προσώπων γενικώς.

(4) Το Ταμείον έχει εξουσίαν όπως, τη συγκαταθέσει του Υπουργικού Συμβουλίου, διαθέτη χρηματικά ποσά διά την επιχορήγησιν αδειών εργοδοτουμένων και την ίδρυσιν και συντήρησιν καταλυμάτων διά τας διακοπάς αυτών.