Εξαίρεσις του Ταμείου εκ φορολογίας και τελών χαρτοσήμου

10. Το Ταμείον εξαιρείται-

(α) της πληρωμής, δυνάμει παντός περί Τελωνείων νόμου εκάστοτε εν ισχύϊ, οιωνδήποτε φόρων ή δασμών επί μηχανημάτων, περιλαμβανομένων τμημάτων και εξαρτημάτων αυτών, συσκευών, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων και υλικών παντός είδους εισαγομένων προς χρήσιν του Ταμείου και μη προοριζομένων προς πώλησιν εις το κοινόν·

(β) της πληρωμής τελών χαρτοσήμου δυνάμει παντός νόμου εκάστοτε εν ισχύϊ αφορώντος εις τέλη χαρτοσήμου.