Έγκρισις σχεδίων

11.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσίαν όπως εγκρίνη, διά πιστοποιητικού εκδοθησομένου κατά την κρίσιν του, σχέδιον εργοδότου δι’ αδείας γινόμενον προς υποκατάστασιν των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου εάν κατά την γνώμην του το σχέδιον τούτο είναι κατά την εφαρμογήν του ευεργετικώτερον εις τους εργοδοτουμένους ή αι διατάξεις του ειρημένου Μέρους ΙΙ.

(2) Όταν ο Υπουργός εκδίδη τοιούτο πιστοποιητικόν, ο εργοδότης εξαιρείται των διατάξεων του παρόντος Μέρους και οιωνδήποτε Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει αυτού ως προς τοιαύτην τάξιν ή τάξεις εργοδοτουμένων οίαι ήθελον καθορισθή εν τω πιστοποιητικώ εφόσον τούτο διατελή εν ισχύϊ:

Νοείται ότι-

(α) ο εργοδότης δίδει ένορκον διαβεβαίωσιν εις τον Υπουργόν εις τοιαύτην ημέραν οίαν ο Υπουργός ήθελεν ορίσει, βεβαιούσαν ότι οι υπό του πιστοποιητικού επιβληθέντες όροι ετηρήθησαν κατά το παρελθόν έτος. Διά το πρώτον έτος της ισχύος του παρόντος Νόμου τοιαύτη ένορκος διαβεβαίωσις δεν είναι αναγκαία~

(β) εργοδότης ο οποίος εφαρμόζει σχέδιον εγκριθέν διά πιστοποιητικού συμμορφούται προς οιασδήποτε απαιτήσεις οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφερομένας εις εργοδοτουμένους οι οποίοι αλλάσσουσι τον εργοδότην των.