Υπόθαλψις

37. Πας, όστις εν γνώσει αποκρύπτει ή φυγαδεύει ή λαμβάνει εις την υπηρεσίαν του λιποτάκτην, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται εάν μεν είναι στρατιωτικός με την κατά του λιποτάκτου απειλουμένην, αναλόγως της συγκεκριμένης περιπτώσεως, ποινήν, εάν δε είναι ιδιώτης με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη, εν καιρώ δε πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα επτά έτη.