Γενικά πειθαρχικά αδικήματα

79. Εάν νομίμως μισθωθείς ναυτικός ή μαθητευόμενος, ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, διαπράξη οιονδήποτε των ακολούθων αδικημάτων (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ως “πειθαρχικά αδικήματα”) υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης εις τας ακολούθους ποινάς:

(α) Εάν μεταφέρη εμπορεύματα επί του πλοίου, ή προκαλέση την φόρτωσιν εμπρευμάτων, άνευ της προς τούτο εγγράφου συναινέσεως του πλοιάρχου, εκ του μισθού αυτού κατάσχεται ποσόν μη υπερβαίνον τον μισθόν μιας εβδομάδος.

(β) Εάν εγκαταλείψη άνευ αδείας το πλοίον μετά την άφιξιν αυτού εις τον λιμένα παραδόσεως, και πριν ή τούτο προσορμισθή εν ασφαλεία, εκ των μισθών αυτού κατάσχεται ποσόν μη υπερβαίνον μισθόν ενός μηνός.

(γ) Εάν είναι ένοχος δολίας ανυπακοής εις δοθείσας νομίμους διαταγάς ή συνεχούς δολίας αμελείας περί την εκτέλεσιν του καθήκοντος και η τοιαύτη ανυπακοή ή αμέλεια συμβάλλη ή είναι δυνατόν να συμβάλη εις το να τεθή εν κινδύνω η ασφάλεια του πλοίου ή της ζωής ή σωματικής ακεραιότητος των επί του πλοίου προσώπων, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(δ) Εάν επιτεθή εναντίον του πλοιάρχου, ή αξιωματικού τινος του πλοίου, υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(ε) (i) Εάν συμπράξη μεθ’ ετέρου μέλους του πληρώματος εν τη προκλήσει σωματικής βλάβης εις τον πλοίαρχον ή εις οιονδήποτε αξιωματικόν υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(ii) Εάν συμπράξη μεθ’ ετέρου μέλους του πληρώματος εν τη επιδείξει ανυπακοής εις δοθείσας νομίμους διαταγάς, ή εν τη επιδείξει αμελείας περί το καθήκον του, ή εν τη παρεμποδίσει της διακυβερνήσεως του πλοίου ή της συνεχίσεως του πλου, και η τοιαύτη ανυπακοή, αμέλεια ή παρεμπόδισις συμβάλλει ή είναι δυνατόν να συμβάλη εις το να τεθή εν κινδύνω η ασφάλεια του πλοίου ή της ζωής ή σωματικής ακεραιότητος των επί του πλοίου προσώπων, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(στ) Εάν ούτος δολίως προκαλέση ζημίαν εις το πλοίον, ή ανεντίμως καταχρασθή ή οικειοποιηθή τας προμηθείας ή το φορτίον του πλοίου, ή δολίως προκαλέση ζημίαν ή επιδείξη ποινικώς αξιόποινον κατάχρησιν εμπιστοσύνης αναφορικώς προς τας τοιαύτας προμηθείας ή φορτίον, εκ των μισθών αυτού κατάσχεται ποσόν ίσον προς επενεχθείσαν ζημίαν, υπόκειται δε ωσαύτως εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και χρηματικής τοιαύτης.

(ζ) Εάν καταδικασθή διά τινα πράξιν λαθρεμπορίου επαγομένην απώλειαν ή ζημίαν εις τον πλοίαρχον ή πλοιοκτήτην του πλοίου, υποχρεούται να πληρώσει εις τον πλοίαρχον ή τον πλοιοκτήτην ποσόν επαρκές διά την ανόρθωσιν της επενεχθείσης απωλείας ή ζημίας~ δυνατόν δε να κατακρατηθή ολόκληρος ο μισθός του ή ανάλογον μέρος αυτού προς ικανοποίησιν ή έναντι της ως είρηται υποχρεώσεως, άνευ επηρεασμού οιουδήποτε ετέρου μέτρου εις ο δυνατόν να χωρήση προσφυγή.