Διαγράφηκε από το άρθρο 3 του Ν.24/76

78. Διαγράφηκε από το άρθρο 3 του Ν.24/76.