Αι συνοπτικαί διαδικασίαι ουδόλως επηρεάζουσιν ετέρας διαδικασίας

80. Ουδέν των εν άρθρω 79, ή των εν τοις αφορώσι τα αδικήματα της λιποταξίας ή της άνευ αδείας απουσίας άρθροις, διαλαμβανομένων, αφαιρεί ή περιορίζει το δικαίωμα προς προσφυγήν ασκουμένην δι’ αγωγής ή άλλως, όπερ ανεξαρτήτως των διατάξεων τούτων, ήθελεν ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης έχει διά συμβατικάς παραβάσεις αναφορικώς προς ζητήματα συνιστώντα αδίκημα δυνάμει των τοιούτων άρθρων~ μόνον άπαξ όμως ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης αποζημιούται αναφορικώς προς την αυτήν ζημίαν.