Ποινή διά ψευδή δήλωσιν αφορώσαν εις το τελευταίον πλοίον ή το όνομα

81. Εάν ναυτικός κατά ή προ της μισθώσεως αυτού δολίως και απατηλώς προβή εις ψευδή δήλωσιν περί το όνομα του τελευταίου πλοίου εις ο ούτος υπηρετεί, ή εις ο ισχυρίζεται ότι υπηρετεί, ή δολίως και απατηλώς προβή εις ψευδή δήλωσιν περί το όνομα αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.