Εγγραφή αδικημάτων εν τω επισήμω ημερολογίω

82. Εάν επί Κυπριακού πλοίου, ή αναφορικώς προς τούτο, διαπραχθή εν τη εννοία του παρόντος Μέρους το αδίκημα της λιποταξίας ή της άνευ αδείας απουσίας ή πειθαρχικόν τοιούτον, ή διαπραχθή παράπτωμα τι δι’ ο η μετά του διαπράξαντος το αδίκημα σύμβασις προβλέπει χρηματικήν ποινήν, εάν σκοπείται η επιβολή της τοιαύτης ποινής-

(α) το αδίκημα ή παράπτωμα εγγράφεται εν τω επισήμω ημερολογίω όπερ υπογράφεται υπό του πλοιάρχου και προσυπογράφεται υπό αξιωματικού ή μέλους τινός του πληρώματος~

(β) προ της αμέσως επομένης αφίξεως του πλοίου εις τινα λιμένα, ή εάν τούτο ευρίσκεται εν τινι λιμένι, προ του απόπλου αυτού εκ του τοιούτου λιμένος, εις τον ένοχον, εάν ευρίσκεται εισέτι επί του πλοίου, είτε παρέχεται αντίγραφον της γενομένης εγγραφής, είτε αύτη αναγιγνώσκεται εις αυτόν σαφώς και ευκρινώς ούτος δε δύναται να απαντήση κατά το δοκούν~

(γ) ωσαύτως εγγράφεται και υπογράφεται εν τω αυτώ τρόπω έκθεσις δηλούσα το γεγονός ότι παρεσχέθη ως ανωτέρω το αντίγραφον της τοιαύτης εγγραφής ή ότι εγένετο η ανάγνωσις ταύτης, και εν εκατέρα περιπτώσει την τυχόν δοθείσαν υπό του ενόχου απάντησιν~ και

(δ) εις πάσαν μεταγενεστέραν δικαστικήν διαδικασίαν επιβάλλεται, εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, η προσαγωγή ή απόδειξις των δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένων εγγραφών, άλλως το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον δύναται κατά το δοκούν να αρνηθή να διεξαγάγη αποδεικτικήν διαδικασίαν περί το αδίκημα ή το παράπτωμα.