Ευχερής απόδειξις λιποταξίας εις διαδικασίαν αφορώσαν την κατάσχεσιν μισθών

83.-(1) Εάν προκύψη ζήτημα κατασχέσεως των μισθών ναυτικού ή μαθητευομένου δυνάμει του παρόντος Μέρους διά λιποταξίαν εκ Κυπριακού πλοίου, είναι αρκετόν διά τον ζητούντα την κατάσχεσιν να αποδείξη ότι ο ναυτικός ή μαθητευόμενος εμισθώθη δεόντως, ή ότι ανήκε εις το πλήρωμα του πλοίου, ότι είτα εγκατέλειψε το πλοίον πριν ή περατωθή ο πλους ή λήξη η μίσθωσις και ότι το γεγονός της λιποταξίας κατεγράφη δεόντως εν τω επισήμω ημερολογίω.

(2) Επί τούτω λιποταξία θεωρείται αποδειχθείσα καθ’ όσον αφορά εις την κατάσχεσιν μισθών δυνάμει του παρόντος Μέρους, εκτός εάν ο ναυτικός ή μαθητευόμενος δυνηθή να προσκομίση κανονικόν έγγραφον απολύσεως, ή άλλως δυνηθή να αποδείξη ικανοποιητικώς εις το δικαστήριον ότι είχεν επαρκείς λόγους διά να εγκαταλείψη το πλοίον.