Χρήσις κατασχεθέντων

84.-(1) Οσάκις δυνάμει του παρόντος Μέρους κατάσχωνται μισθοί ή προσωπικά αντικείμενα λόγω λιποταξίας, τα τοιαύτα αντικείμενα δύνανται να πωληθώσιν~ οι μισθοί δε ούτοι και τα προσωπικά αντικείμενα ή τα εκ της πωλήσεως προκύπτοντα χρήματα χρησιμοποιούνται προς αποζημίωσιν του πλοιάρχου ή πλοιοκτήτου διά τα έξοδα άτινα προεκλήθησαν ως εκ της λιποταξίας, καταβάλλονται δε εις το δημόσιον ταμείον υπό τον όρον καταβολής της τοιαύτης αποζημιώσεως.

(2) Οσάκις κατάσχωνται μισθοί δυνάμει του παρόντος Νόμου διά λόγον έτερον ή την λιποταξίαν, ελλείψει ειδικής διατάξεως περί του εναντίου, η κατάσχεσις γίνεται προς όφελος του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου υφ’ ου είναι πληρωτέοι οι τοιούτοι μισθοί.