Εις αγωγάς αφορώσας μισθούς εκδίδεται απόφασις επί ζητημάτων αφορώντων κατασχέσεις και κατακρατήσεις μισθών

85. Εις πάσαν νομίμως διεξαγομένην δικαστικήν διαδικασίαν αφορώσαν εις τους μισθούς ναυτικού ή μαθητευομένου δύναται να εκδοθή απόφασις επί παντός ζητήματος αφορώντος εις κατασχέσεις ή κατακρατήσεις τοιούτων μισθών γενομένας δυνάμει του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το αδίκημα αναφορικώς προς ο προέκυψεν το τοιούτο ζήτημα δεν απετέλεσε το αντικείμενον οιασδήποτε ποινικής δίκης καίτοι τούτο τιμωρείται υπό του παρόντος Νόμου τόσον διά φυλακίσεως όσον και διά κατασχέσεως.