Καθορισμός ποσού κατασχέσεως μισθών

86. Εάν η σύμβασις του ναυτικού προβλέπη μισθούς κατά πλουν, ή διά συμμετοχής εις τα κέρδη, και ουχί κατά μήνα ή ετέραν καθωρισμένην χρονικήν περίοδον, το ποσόν της δυνάμει του παρόντος Νόμου διενεργουμένης κατασχέσεως έχει τον αυτόν λόγον προς τους ολικούς μισθούς ή το μερίδιον αυτού εις τα κέρδη, ως ο μην, ή αναλόγως της περιπτώσεως, η εν τοις ανωτέρω διά τον καθορισμόν της τοιαύτης κατασχέσεως μνησθείσα χρονική περίοδος έχει προς ολόκληρον το χρονικόν διάστημα όπερ ηναλώθη εις τον πλουν, εάν δε ολόκληρος ο ούτω αναλωθείς χρόνος δεν υπερβαίνη την χρονικήν περίοδον αναφορικώς προς ην κατάσχεται ο μισθός, η κατάσχεσις θα καλύπτη ολόκληρον το ποσόν των μισθών ή του μεριδίου αυτού εις τα κέρδη.