Το πρόστιμον κατακρατείται εκ των μισθών και καταβάλλεται εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν

87.-(1) Το πρόστιμον όπερ επιβάλλεται επί ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου διά παράπτωμα τιμωρούμενον δυνάμει της συμβάσεως αυτού διά προστίμου, κατακρατείται υπό του πλοιάρχου ή πλοιοκτήτου εκ των μισθών του ενόχου, εάν η απόλυσις αυτού λαμβάνη χώραν εν τη Δημοκρατία και το αδίκημα και η αναφορικώς προς τούτο γενομένη εγγραφή εν τω επισήμω ημερολογίω δυνάμει του Κώδικος, ή αναλόγως της περιπτώσεως, δυνάμει του παρόντος Νόμου, αποδειχθώσιν κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Λιμενικόν Λειτουργόν.

(2) Παν ούτω κατακρατούμενον πρόστιμον καταβάλλεται εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν.

(3) Πας πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης πλοίου όστις παραλείπει άνευ ευλόγου αιτίας να προβή εις πληρωμήν του προστίμου ως απαιτείται υπό του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον το εξαπλάσιον του ούτω μη καταβληθέντος τοιούτου.

(4) Το τιμωρηθέν διά προστίμου καταβληθέντος ή κατακρατηθέντος εκ των μισθών ναύτου παράπτωμα εις ουδεμίαν ετέραν ποινήν υπόκειται δυνάμει του παρόντος Νόμου.