Εξουσίες με τις οποίες δύναται να περιβληθεί Επιτροπή

7. Επιτροπή που διορίστηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού έχει τέτοιες από τις πιο κάτω εξουσίες όπως παρέχονται σε αυτήν από το Διάταγμα διορισμού που απαιτείται από το άρθρο 2 του Νόμου αυτού-

(α) να εξασφαλίσει όλη την μαρτυρία αυτή, γραπτή ή προφορική, και να εξετάζει όλα αυτά τα πρόσωπα ως μάρτυρες, όπως η Επιτροπή δύναται να θεωρήσει αναγκαίο ή επιθυμητό να εξασφαλίζει ή εξετάζει·

(β) να απαιτήσει, η μαρτυρία, είτε γραπτή είτε προφορική, οποιουδήποτε μάρτυρα, να γίνει με όρκο ή με δήλωση, τέτοιος όρκος ή δήλωση να είναι εκείνη που θα απαιτείτο από το μάρτυρα αν έδιδε μαρτυρία σε Δικαστήριο·

(γ) να κλητεύει οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στην Αποικία για να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής, να δώσει μαρτυρία ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του και τον εξετάσει ως μάρτυρα ή να του ζητηθεί να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του, αφού τηρηθούν όλες οι πρέπουσες εξαιρέσεις·

(δ) να εκδίδει ένταλμα που να εξαναγκάζει την παρουσία οποιουδήποτε προσώπου, που μετά που κλητεύθηκε να παρευρεθεί, παραλείπει να πράξει έτσι και δεν δικαιολογεί τέτοια παράλειψη που να ικανοποιεί την Επιτροπή, και να διατάξει αυτόν να πληρώσει όλα τα έξοδα τα οποία δυνατόν να έχουν γίνει με τον εξαναγκασμό της παρουσίας του ή εξαιτίας της άρνησης του να υπακούσει στην κλήση και επίσης να επιβάλει πρόστιμο σε τέτοιο πρόσωπο ποσό που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες·

(ε) να επιβάλει πρόστιμο, ποσό που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, σε οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο απαιτείται από την Επιτροπή να δώσει μαρτυρία με όρκο ή δήλωση ή να παρουσιάσει έγγραφο, το οποίο αρνείται να πράξει με τον τρόπο αυτό και δεν δικαιολογεί τέτοια άρνηση σε ικανοποίηση της Επιτροπής:

Νοείται ότι, αν ο μάρτυρας ενίσταται να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση για το λόγο ότι αυτή θα τείνει να τον ενοχοποιήσει, δεν του ζητείται να απαντήσει την ερώτηση ούτε υπόκειται σε οποιεσδήποτε ποινές για την άρνηση του να απαντήσει με τον τρόπο αυτό.

(στ) Να αποδέχεται οποιαδήποτε μαρτυρία, είτε γραπτή ή προφορική, που μπορούσε να μη γίνει αποδεκτή σε πολιτικές ή ποινικές διαδικασίες·

(ζ) να αποδέχεται ή αποκλείει το κοινό από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής·

(η) να καλεί οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα για να παρακάθεται με την Επιτροπή κατά την ακρόαση για να συμβουλεύει αυτήν σε οποιοδήποτε θέμα της ειδικότητας το·

(θ) να αποδέχεται ή αποκλείει τον τύπο από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής·

(ι) να απονέμει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παρακολουθήσει οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής τέτοιο ποσό ή ποσά που κατά τη γνώμη της Επιτροπής δυνατόν εύλογα να έχουν γίνει από τέτοιο πρόσωπο εξαιτίας τέτοιας παρουσίας.