Εξουσίες με τις οποίες δύναται να περιβληθεί Επιτροπή

7. Επιτροπή που διορίστηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού έχει τέτοιες από τις πιο κάτω εξουσίες όπως παρέχονται σε αυτήν από το Διάταγμα διορισμού που απαιτείται από το άρθρο 2 του Νόμου αυτού-

(α) να συγκεντρώνει οποτεδήποτε κάθε έγγραφο ή στοιχείο που θεωρεί αναγκαίο ή επιθυμητό να εξασφαλίσει ή εξετάσει, τα οποία διατηρεί υπό την κατοχή και φύλαξή της, έστω και αν δεν έχουν κληθεί οποιαδήποτε πρόσωπα να καταθέσουν ενώπιον της·

(αα) να εξασφαλίσει όλη την μαρτυρία αυτή, γραπτή ή προφορική, και να εξετάζει όλα αυτά τα πρόσωπα ως μάρτυρες, όπως η Επιτροπή δύναται να θεωρήσει αναγκαίο ή επιθυμητό να εξασφαλίζει ή εξετάζει·

(β) να απαιτήσει, η μαρτυρία, είτε γραπτή είτε προφορική, οποιουδήποτε μάρτυρα, να γίνει με όρκο ή με δήλωση, τέτοιος όρκος ή δήλωση να είναι εκείνη που θα απαιτείτο από το μάρτυρα αν έδιδε μαρτυρία σε Δικαστήριο·

(ββ) να ενεργεί αυτοψία ή να διατάσσει πραγματογνωμοσύνη με τους όρους και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(γ) να κλητεύει οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό για να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής, να δώσει μαρτυρία ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του και τον εξετάσει ως μάρτυρα ή να του ζητηθεί να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του, αφού τηρηθούν όλες οι πρέπουσες εξαιρέσεις·

(δ) να εκδίδει ένταλμα που να εξαναγκάζει την παρουσία οποιουδήποτε προσώπου, που μετά που κλητεύθηκε να παρευρεθεί, παραλείπει να πράξει έτσι και δεν δικαιολογεί τέτοια παράλειψη που να ικανοποιεί την Επιτροπή, και να διατάξει αυτόν να πληρώσει όλα τα έξοδα τα οποία δυνατόν να έχουν γίνει με τον εξαναγκασμό της παρουσίας του ή εξαιτίας της άρνησης του να υπακούσει στην κλήση και επίσης να επιβάλει πρόστιμο σε τέτοιο πρόσωπο ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)·

(ε) να επιβάλει πρόστιμο, ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), σε οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο απαιτείται από την Επιτροπή να δώσει μαρτυρία με όρκο ή δήλωση ή να παρουσιάσει έγγραφο, το οποίο αρνείται να πράξει με τον τρόπο αυτό και δεν δικαιολογεί τέτοια άρνηση σε ικανοποίηση της Επιτροπής:

Νοείται ότι, αν ο μάρτυρας ενίσταται να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση για το λόγο ότι αυτή θα τείνει να τον ενοχοποιήσει, δεν του ζητείται να απαντήσει την ερώτηση ούτε υπόκειται σε οποιεσδήποτε ποινές για την άρνηση του να απαντήσει με τον τρόπο αυτό.

(στ) να αποδέχεται οποιαδήποτε μαρτυρία, είτε γραπτή ή προφορική, που μπορούσε να μη γίνει αποδεκτή σε πολιτικές ή ποινικές διαδικασίες·

(ζ) να αποδέχεται ή αποκλείει το κοινό από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής·

(ζζ) να αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων ειδικά κατονομαζόμενων πράξεων έρευνας σε πρόσωπα που παρακάθηνται ως εκτιμητές ή σε δικαστές ή σε πρώην δικαστές ή, σε περίπτωση που η διενέργεια πράξεων έρευνας θα διεξαχθεί στο εξωτερικό, στην κατά τόπο αρμόδια προξενική αρχή:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων έρευνας έχουν, για τις πράξεις αυτές, τις ίδιες εξουσίες που έχει η Ερευνητική Επιτροπή, εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει οποτεδήποτε να τις περιορίσει·

(η) να καλεί οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα για να παρακάθεται με την Επιτροπή κατά την ακρόαση για να συμβουλεύει αυτήν σε οποιοδήποτε θέμα της ειδικότητας του·

(θ) να αποδέχεται ή αποκλείει τον τύπο από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής·

(ι) να απονέμει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παρακολουθήσει οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής τέτοιο ποσό ή ποσά που κατά τη γνώμη της Επιτροπής δυνατόν εύλογα να έχουν γίνει από τέτοιο πρόσωπο εξαιτίας τέτοιας παρουσίας·

(ια) να συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και της μαρτυρίας που συνέλεξε, και να υποβάλλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος διορισμού της, το πλήρες κείμενο της έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναλόγως ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναλόγως ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της Επιτροπής, δύναται να παρατείνει την περίοδο διορισμού της Επιτροπής για περαιτέρω τρεις (3) μήνες· και

(ιβ) να δημοσιοποιεί το πλήρες κείμενο της έκθεσης ή μέρος αυτής σε περίπτωση που σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαπιστώνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια του κράτους:

Νοείται ότι στην περίπτωση που δημοσιοποιείται μέρος της έκθεσης το πλήρες κείμενο αυτής υποβάλλεται και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.