Ανάκτηση προστίμων

11. Πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού εισπράττονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Δικαστήριο.