Κανονισμοί

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) που ρυθμίζουν την διαδικασία των Επιτροπών που διορίζονται δυνάμει του Νόμου αυτού~

(β) γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά από πάροδο τριάντα ημερών από την τέτοια κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό ολικά ή μερικά τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εκτός αν διαφορετικά προνοείται σε αυτούς, τίθενται σε ισχύ από την τέτοια δημοσίευση. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικά ή μερικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν με τον τρόπο αυτό τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από την τέτοια δημοσίευση.