Περιεχόμενο του Διατάγματος διορισμού

3. Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του πιο πάνω άρθρου περιέχει-

(α)  τα ονόματα των μελών της Επιτροπής,

(β) το διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής,

(γ) τους όρους εντολής της Επιτροπής,

(δ) τα ονόματα οποιωνδήποτε προσώπων που εξαιτίας των ειδικών γνώσεων τους πάνω στο θέμα της έρευνας ή διαφορετικά, μπορεί να τους ζητηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση, να παρακαθήσουν ως εκτιμητές μαζί με την Επιτροπή,

(ε) τις εξουσίες με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού,

(στ)   την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της Επιτροπής.