Εξουσία διορισμού Επιτροπής

2.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, αν διαφανεί ότι στα προς διερεύνηση ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Εισαγγελέας θα έχει εξουσία-

(α) να διορίζει, με Διάταγμα, Ερευνητική Επιτροπή, που να αποτελείται από τρεις ή περισσότερους Επιτρόπους, για να εξετάζει τέτοια ζητήματα που δύνανται να αναφέρονται σε αυτήν και να αναφέρει για αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Να περιβάλλει την Επιτροπή με εξουσίες όπως προνοείται στο Νόμο αυτό.

(2) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3)(α) Ως Επίτροποι διορίζονται πρόσωπα επιλεγέντα μεταξύ προσώπων ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι νομομαθής που κατέχει τα προσόντα να διοριστεί ως δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή είναι πρώην δικαστής του Ανωτάτου  Δικαστηρίου.

(β) Δε διορίζεται ως Επίτροπος πρόσωπο που έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τα ζητήματα που άπτονται της έρευνας ή πρόσωπο που έχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με πρόσωπο που εμπλέκεται στα προς διερεύνηση ζητήματα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας, αναλόγως ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της Επιτροπής, δύναται να ζητήσει την εξαίρεσή του.

(γ) Κάθε Επίτροπος, πριν από το διορισμό του, υποχρεούται να δηλώσει ότι δεν έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τα προς διερεύνηση ζητήματα.