Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίζει Επιτροπή και να την περιβάλλει με εξουσίες

2.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία-

(α) να διορίζει, με Διάταγμα, Ερευνητική Επιτροπή, που να αποτελείται από περισσότερους από ένα Επιτρόπους, για να εξετάζει τέτοια ζητήματα που δύνανται να αναφέρονται σε αυτήν από το Υπουργικό Συμβούλιο και να αναφέρει για αυτά σε αυτό.

(β) Να περιβάλλει την Επιτροπή με εξουσίες όπως προνοείται στο Νόμο αυτό.

(2) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.