Περιεχόμενο του Διατάγματος διορισμού

3. Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του πιο πάνω άρθρου περιέχει-

(α) το όνομα ή ονόματα του μέλους ή των μελών της Επιτροπής,

(β) το διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής, σε περιπτώσεις που διορίζονται πάνω από ένας Επίτροπος,

(γ) τους όρους εντολής της Επιτροπής,

(δ) τα ονόματα οποιωνδήποτε προσώπων που εξαιτίας των ειδικών γνώσεων τους πάνω στο θέμα της έρευνας ή διαφορετικά, μπορεί να τους ζητηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο να παρακαθήσουν ως εκτιμητές μαζί με την Επιτροπή,

(ε) τις εξουσίες με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.