Όρκος αξιώματος από Επίτροπο

4. Αποτελεί καθήκον του κάθε Επιτρόπου που διορίζεται δυνάμει του Νόμου αυτού να δίδει και υπογράφει όρκο ότι πιστά, πλήρως, αμερόληπτα και με τις καλύτερες του δυνατότητες να εκτελεί το εμπίστευμα, και να εκτελεί τα καθήκοντα που περιέρχονται σε αυτόν δυνάμει τέτοιας Επιτροπής, ο οποίος όρκος δύναται να δίδεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ή ενώπιον τέτοιου προσώπου ως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει, και κατατίθεται στο Διοικητικό Γραμματέα.