Αίτηση

5. Όταv πρόσωπo επιθυμεί vα γραφτεί βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ υπoβάλλει αίτηση στov Έφoρo, καταβάλλει τέλος πενήντα ευρώ (€50) και πρoσάγει τέτoια μαρτυρία πoυ είvαι αvαγκαία για vα δείξει ότι δικαιoύται vα γραφτεί με τov τρόπo αυτό.