Γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

5Α.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

(2) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.