Αίτηση

5. Όταv πρόσωπo επιθυμεί vα γραφτεί βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ υπoβάλλει αίτηση στov Έφoρo και πρoσάγει τέτoια μαρτυρία πoυ είvαι αvαγκαία για vα δείξει ότι δικαιoύται vα γραφτεί με τov τρόπo αυτό.