Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν αναγράφονται στο Τρίτο Παράρτημα

4Α. Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε πολίτη κράτους μέλους που κατέχει:

(1) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους  τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Τέταρτου Παραρτήματος, εφόσον εκδόθηκαν πριν τεθεί σε ισχύ η Οδηγία 78/687/ΕΟΚ και συνοδεύονται από βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος  έχει  νόμιμα ασκήσει  την οδοντιατρική επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαίωσης·

(2) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους οδοντιάτρου τα οποία χορηγούνται από κράτος μέλος και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται  στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει αρμόδια αρχή ή οργανισμός κράτους μέλους, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  σύμφωνης με το Τέταρτο Παράρτημα και ότι θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα που απαριθμούνται στο Τρίτο Παράρτημα·

(3) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ιατρού, οι οποίοι έχουν εκδοθεί στην Ιταλία σε πρόσωπα που άρχισαν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στην ιατρική πριν την 28η Ιανουαρίου 1980, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που παρέχεται από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, η οποία πιστοποιεί  ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν απασχοληθεί στην Ιταλία, πραγματικά και νόμιμα και κυρίως με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2, τουλάχιστον επί τρία συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης και ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν άδεια ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών με τους ίδιους όρους με τους κατόχους διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα·

(4) διπλώματα, πιστοποιητικά και  άλλους τίτλους ιατρού που χορηγεί η Ιταλία στα άτομα που άρχισαν πανεπιστημιακές σπουδές στην ιατρική μεταξύ 28ης Ιανουαρίου 1980 και 31ης Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των ιταλικών αρμόδιων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι:

(i) τα εν λόγω άτομα υποβλήθηκαν με επιτυχία στην ειδική δοκιμασία επάρκειας που οργανώνεται από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές ώστε να εξακριβωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων αντίστοιχο με εκείνο των κατόχων του διπλώματος που αναφέρεται για την Ιταλία στο Τρίτο Παράρτημα·

(ii) τα εν λόγω άτομα έχουν όντως ασκήσει στην Ιταλία, νόμιμα και με τη μορφή κύριας απασχόλησης, τις δραστηριότητες της οδοντιατρικής που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 επί τρία  συναπτά έτη τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης·

(iii) τα εν λόγω άτομα έχουν την άδεια να ασκούν ή όντως ασκούν νόμιμα ως κύρια απασχόληση τις δραστηριότητες του εδαφίου (2) του άρθρου 2, υπό  τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναγράφεται για την Ιταλία στο Τρίτο Παράρτημα:

Νοείται ότι απαλλάσσονται της δοκιμασίας επάρκειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), τα άτομα που παρακολούθησαν με επιτυχία σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας πιστοποιούν ότι οι εν λόγω σπουδές είναι ισότιμες της εκπαίδευσης που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα·

(5) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους ιατρικούς τίτλους που απονέμονται στην Ισπανία σε πρόσωπα τα οποία έχουν αρχίσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ιατρού πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση   χορηγούμενη   από τις αρμόδιες   ισπανικές αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι στην Ισπανία τα πρόσωπα αυτά αφιερώθηκαν ουσιαστικά, σύννομα και κατά κύρια απασχόληση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της χορήγησης  της  βεβαίωσης και ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν την άδεια να εξασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες  με τις  ίδιες προϋποθέσεις που τις εξασκούν οι κάτοχοι του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναγράφεται για την Ισπανία στο Τρίτο Παράρτημα:

Νοείται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση της τριετούς πρακτικής εξάσκησης που αναφέρεται πιο πάνω, τα πρόσωπα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, τις οποίες οι αρμόδιες  ισπανικές αρχές  βεβαιώνουν ως  ισοδύναμες με την εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα·

(6) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους οδοντιάτρου που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα εφόσον:-

(α) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν την γερμανική ενοποίηση·

(β) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων οδοντιάτρου στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που  ισχύουν  για τους  τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται  στο Τρίτο Παράρτημα, και

(γ) συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές με την οποία πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος επιδόθηκε πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης·

(7) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους επίσημους ιατρικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί στην Αυστρία σε πρόσωπα τα οποία είχαν αρχίσει πανεπιστημιακές σπουδές πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση χορηγούμενη από τις αρμόδιες αυστριακές αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στην Αυστρία τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαίωσης και ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν την άδεια ασκήσεως των εν λόγω δραστηριοτήτων υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναγράφονται στο Τρίτο Παράρτημα για την Αυστρία:

Νοείται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση της τριετούς πρακτικής εξάσκησης που αναφέρεται πιο πάνω, πρόσωπα που περάτωσαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, τις οποίες οι αρμόδιες αυστριακές αρχές βεβαιώνουν ως ισοδύναμες με την εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα·

(8) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών   προσόντων   στον τομέα  της   οδοντιατρικής, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα στον τομέα της οδοντιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(9) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην  Σοβιετική  Ένωση  πριν  από τις 21  Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική  ισχύ με τα λετονικά προσόντα  στον τομέα  της οδοντιατρικής και των οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όσον αφορά την πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(10) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της οδοντιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(11) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα στον τομέα της οδοντιατρικής και των οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όσον αφορά την πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση  του  επαγγέλματος  αυτού.  Η βεβαίωση   αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

(12) Από την ημερομηνία προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζονται για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του οδοντιάτρου, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι επίσημοι τίτλοι ιατρού οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στην Τσεχική Δημοκρατία ή την πρώην Τσεχοσλοβακία σε πρόσωπα που είχαν αρχίσει τις πανεπιστημιακές ιατρικές σπουδές τους πριν την προσχώρηση, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων τσεχικών αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στην Τσεχική Δημοκρατία τις δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών προ της χορηγήσεως της βεβαιώσεως και ότι διαθέτουν άδεια ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του διπλώματος που αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, απαλλάσσονται από την απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται πιο πάνω πρόσωπα τα οποία περάτωσαν επιτυχώς σπουδές τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την κατάρτιση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα·

(13) Από την ημερομηνία προσχώρησης της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζονται, για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του οδοντιάτρου, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι επίσημοι τίτλοι ιατρού οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στη Σλοβακία ή την πρώην Τσεχοσλοβακία σε πρόσωπα που είχαν αρχίσει τις πανεπιστημιακές ιατρικές σπουδές τους πριν την προσχώρηση εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων σλοβακικών αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στη Σλοβακία τις δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν την χορήγηση της βεβαιώσεως και ότι διαθέτουν άδεια ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του διπλώματος που αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα:

Νοείται ότι απαλλάσσονται από την απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται πιο πάνω τα πρόσωπα τα οποία περάτωσαν επιτυχώς σπουδές  τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα.