Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντιάτρων

4.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως οδοντίατρος αν ικανοποιεί το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ότι:-

(α) Συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας,

(ii) είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, ή

(iii) είναι πολίτης κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα ή είναι κάτοχος διπλώματος ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Τέταρτου Παραρτήματος, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις  του διατάξεις του άρθρου 4Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα, προσκομίζοντας προς τούτο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη κράτους μέλους, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ήθους ή εντιμότητας που απαιτούνται στο κράτος αυτό για την ανάληψη των δραστηριοτήτων του οδοντίατρου ή όταν το εν λόγω κράτος μέλος δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την ανάληψη των εν λόγω δραστηριοτήτων, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους·

(ε) δεν του απαγορεύτηκε αλλού η άσκηση της οδοντιατρικής λόγω συμπεριφοράς που δεν συνάδει με το επάγγελμά του.

(2) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Οδοντιατρικού Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3), ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, τίτλων ή βεβαιώσεων του ενδιαφερομένου που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα ή στο άρθρο 4Α καθώς και βεβαίωση του γεγονότος ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες από το Τέταρτο Παράρτημα προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή κάθε προσώπου το οποίο, πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την εγγραφή, που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους που το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ήθελε σε κάθε περίπτωση καθορίσει.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(8) Για την εγγραφή στο Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο οδοντιατρικό τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.