ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 4, 4Α)

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι, οδοντιατρικής για να εξασφαλίσουν στον κάτοχό τους εγγραφή στο Μητρώο πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης του:

(α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η οδοντιατρική τέχνη και ότι έχει κατανοήσει καλά τις επιστημονικές μεθόδους συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της αναλύσεως των δεδομένων,

(β) προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως, φυσιολογίας και συμπεριφοράς υγιών και ασθενών, καθώς και της επιρροής του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, κατά το μέτρο που τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την οδοντιατρική,

(γ) προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως και της λειτουργίας των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, ασθενών και υγιών καθώς και της σχέσεως αυτών με την γενική υγεία και την φυσική και κοινωνική καλή κατάσταση του ασθενούς,

(δ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής πρακτικής, που να του παρέχουν συνεκτική εικόνα των ανωμαλιών, βλαβών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, υπό το πρίσμα της προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής οδοντολογίας,

(ε) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να του παρέχει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για το σύνολο των προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών.

(2) Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) έτη σπουδών, τα οποία μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του Συστήματος ECTS και συνίστανται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5000) ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης στην ύλη που απαριθμείται στην παράγραφο (3), οι οποίες πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

3.  Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιάτρου πρέπει να  περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη μαθημάτων (η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς:

 

α) Βασικά μαθήματα

 

Χημεία

Φυσική

Βιολογία

 

β) Ιατροβιολογικά μαθήματα και γενικά ιατρικά μαθήματα

 

Ανατομία

Εμβρυολογία

Ιστολογία, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρολογίας

Φυσιολογία

Βιοχημεία (ή φυσιολογική χημεία)

Παθολογική ανατομία

Γενική Παθολογία

Φαρμακολογία

Μικροβιολογία

Υγιεινή

Προφύλαξη και επιδημιολογία

Ραδιολογία

Φυσιοθεραπεία

Γενική Χειρουργική

Εσωτερική ιατρική συμπεριλαμβανομένης της παιδιατρικής

Ωτορυνολαρυγγολογία

Δερματο-αφροδισιολογία

Γενική φυσιολογία-ψυχοπαθολογία-νευροπαθολογία

Αναισθησιολογία

 

γ) Ειδικά οδοντο-στοματολογικά μαθήματα

Πρόσθεση οδόντων

Οδοντιατρικά υλικά

Οδοντιατρική συντήρηση

Προληπτική οδοντιατρική

Αναισθησία και καταπράυνση του πόνου στην οδοντιατρική

Ειδική χειρουργική

Ειδική παθολογία

Κλινική οδοντο-στοματολογική

Παιδοοδοντιατρική

Ορθοδοντική

Παροδοντιατρική

Οδοντολογική ραδιολογία

Λειτουργία της μασήσεως

Επαγγελματική οργάνωση, δεοντολογία και νομοθεσία

Κοινωνικών θεμάτων της οδοντιατρικής πρακτικής