ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 4, 4Α, 19Β)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής που αναγνωρίζονται για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο είναι τα ακόλουθα:-

 

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο
Βέλγιο

-Diploma van tandarts

-Diplome licencie en science dentaire

1.De universiteiten/les universites

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury competent d' enseignement de la Communaute francaise

Δανία Bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen) Tandlaegehojskolerne, sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet Autorisation som tandlaege, udstedt af Sundhedsstyrelsen
Γερμανία Zeugnis uber die Zahnarztiliche Prufung Zustandige Behorden
Ελλάδα Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο
Ισπανία Titulo de Licenciado en Odontologia El rector de una universidad
Γαλλία Diplome d'Etat de docteur en chirurgie dentaire Universites
Ιρλανδία

-Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc)

-Bachelor of Dental Surgery (BDS)

-Licentiate in Dental Surgery (LDS)

-Universities

-Royal College of Surgeons in Ireland

Ιταλία Diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria Universita Diploma di abilitazione al l'esercizio dell' odontoiatria e protesi dentaria
Λουξεμβούργο Diplome d'Etat de docteur en medecine dentaire Jury d'examen d'Etat
Ολλανδία Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Faculteit Tandheelkunde
Αυστρία Bescheid uber die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" Medizinische Fakultat der Universitat
Πορτογαλία Carta de curso de licenciatura em Medicina Dentaria


-Faculdades

-Institutos superiores

Φινλανδία Hammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinto/odontologie licentiatexamen

1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Oulun yliopisto

3. Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen paatos kaytannon palvelum hyvaksymisesta / Beslut av Rattskyddscentralen for halsovarden om godkannande av praktisk tjanstgoring
Σουηδία Tandlakarexamen Universitetet i Umea Universitet i GoteborgKarolinska institutetMalmo hogskola Endast for examensbevis som erhallits fore den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfardats av Socialstyrelsen
Ηνωμένο Βασίλειο

-Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D)

-Licentiate in Dental Surgery


-Universities

-Royal Colleges

Εσθονία Diplom hambaarstiteaduseõppekava läbimise kohta Tartu Ülikool
Λετονία Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobā rsta pē cdiploma izglī tī basprogrammas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikā ts» – kompetentas iestā des izsniegts dokuments, kas apliecina,ka persona ir nokā rtojusi sertifikā cijas eksā menuZobā rstniecībā
Λιθουανία Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją»
Ουγγαρία Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abbrev.: dr. med. dent.) Egyetem
Μάλτα Lawrja fil-Kirurgija Dentali
Universita ta Malta
Πολωνία Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»


1. Akademia Medyczna,

2. Uniwersytet Medyczny,

3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Państwowy»
Σλοβενία Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine» Univerza Potrdilo ο opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica
Σλοβακία Vysokoškolský diplom ο udelení akademického titulu «doktor zubného lekárstva» («MDDr.») Vysoká škola
Τσεχική Δημοκρατία Diplom o ukon ení studia ve studijním programu zubní léka ství (doktor zubního léka ství, Dr. med. Dent.) Léka ská fakulta univerzity v eské republice Vysv d ení o státní rigorózní zkoušce
Ισλανδία Prόf frá tannlæknadeild Háskόla Íslands Dental Faculty of the University of Iceland
Λίχτενστάϊν Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται σε άλλο κράτος μέλος και αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα και συνοδεύονται με πιστοποιητικό για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές.
Νορβηγία Bevis for bestátt odontologisk embetseksamen University faculty of dentistry
Eλβετία Titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste, eidgenössisch diplomierter Zahnarzt, titolare di diploma federale di medico-dentista Département fédéral de l΄ intérieur