Γενικές διατάξεις που αφορούν τη διαίρεση κτλ., ακίνητης ιδιοκτησίας

27.-(1) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις διαίρεσης ή διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας, και καμιά διαίρεση ή διαχωρισμός αυτής δεν είναι νόμιμη αν παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτές, δηλαδή-

(α) καμιά ακίνητη ιδιοκτησία κατάλληλη για οικοπεδικούς σκοπούς και καμιά οικοδομή δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμού

(β) κανένα αμπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος ή που είναι επιδεκτική άρδευσης από συνεχή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα της σκάλας σε έκταση ή, αν είναι επιδεκτική άρδευσης από εποχιακή πηγή ύδατος, σε τεμάχια μικρότερα των δύο σκαλών σε έκταση·

(γ) καμιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιμη είτε από συνεχή είτε από εποχιακή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια μικρότερα των πέντε σκαλών σε έκταση·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ), καμιά ακίνητη ιδιοκτησία δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια εκτός αν κατά τη γνώμη του Διευθυντή κάθε τέτοιο τεμάχιο δύναται κατάλληλα και άνετα να κατέχεται και καρπούται ως ξεχωριστό και αυτοτελές κτήμα·

(ε) κανένα δέντρο δεν εκχωρείται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα·

(στ) καμιά γη στην οποία πρόσωπο είναι κύριος μερίδας δεν εκχωρείται στο πρόσωπο αυτό ως ξεχωριστή ιδιοκτησία του εκτός αν εκχωρείται σε αυτό και καθετί που φυτεύτηκε ή φύεται σε αυτή.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) εδαφίου (1) σε περιοχή στην οποία συστάθηκε Συνεταιρισμός Ενοποίησης και Αναδιανομής ή διενεργήθηκε ενοποίηση και αναδιανομή δυνάμει του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου και κάθε Νόμου που τροποποιεί αυτόν θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) κανένα αμπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος ή που είναι αρδεύσιμη από συνεχή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα των δύο σκαλών σε έκταση ή αν είναι αρδεύσιμη από εποχιακή πηγή ύδατος, σε τεμάχια μικρότερα των τεσσάρων σκαλών σε έκταση.

(β) καμιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιμη από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα των δέκα σκαλών σε έκταση:

Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αναδασμού δύναται, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει περιοχές στις οποίες αντί των ελάχιστων εκτάσεων που προβλέπονται από τις πιο πάνω παραγράφους (α) και (β) θα ισχύουν, για τους σκοπούς των προαναφερόμενων παραγράφων οι αντίστοιχες ελάχιστες εκτάσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1).

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις διαίρεσης ή διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού ή εντός δέκα ετών αμέσως προηγούμενων της ημερομηνίας αυτής και όταν η ιδιοκτησία που λήφθηκε δυνάμει οποιασδήποτε τέτοιας διαίρεσης ή διαχωρισμού παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού κανένας τίτλος με εχθρική κατοχή δεν αποκτάται σε αυτή.