Τα άρθρα 24 και 25 δεν εφαρμόζονται σε ορισμένες περιπτώσεις

26. Καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 24 και 25 δεν εφαρμόζεται σε δήλωση πώλησης που έγινε δυνάμει έγγραφης σύμβασης πώλησης που συνάφθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι η σύμβαση αυτή προσάγεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για να σημειωθεί πάνω σε αυτή ημερομηνία της προσαγωγής της· η σημείωση αυτή της ημερομηνίας συνιστά αναμφισβήτητη απόδειξη της προσαγωγής της σύμβασης.