Γενικές διατάξεις που αφορούν τη διαίρεση κτλ., ακίνητης ιδιοκτησίας

27.-(1) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις διαίρεσης ή διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας, και καμιά διαίρεση ή διαχωρισμός αυτής δεν είναι νόμιμη αν παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτές, δηλαδή-

(α) καμία ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία ευρίσκεται εντός των οικιστικών, εμπορικών, τουριστικών, παραθεριστικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών ζωνών και καμία οικοδομή δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμού:

Νοείται ότι, συνιδιόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία εμπίπτει σε οικιστική ζώνη και δεν δύναται να διαχωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε εκάστοτε σε ισχύ πολεοδομικής νομοθεσίας, δύναται να διαιρεθεί σε τεμάχια με ελάχιστη έκταση την ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη δημιουργία οικοπέδου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές παραμέτρους της πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή από την Πολεοδομική Αρχή, νοουμένου ότι ο αριθμός των νέων τεμαχίων που προκύπτουν μετά τη διαίρεση δεν υπερβαίνει τον αριθμό των συνιδιοκτητών, με τους όρους ή δεσμεύσεις που ο Διευθυντής επιβάλλει, περιλαμβανομένων των όρων που θέτει η Πολεοδομική Αρχή:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη τυγχάνει εφαρμογής για συνιδιοκτησίες που ήταν εγγεγραμμένες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, εκτός από τις περιπτώσεις που η συνιδιοκτησία δημιουργείται κατόπιν μεταβίβασης ακινήτου από γονέα σε τέκνο ή τέκνα ή κατόπιν κληρονομικής διαδοχής·

(β) κανένα αμπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος ή που είναι επιδεκτική άρδευσης από συνεχή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα της σκάλας σε έκταση ή, αν είναι επιδεκτική άρδευσης από εποχιακή πηγή ύδατος, σε τεμάχια μικρότερα των δύο σκαλών σε έκταση:

Νοείται ότι, η διαίρεση σε τεμάχια διενεργείται ανεξαρτήτως του ότι σε ορισμένα από τα τεμάχια στα οποία διαχωρίζεται η ακίνητη ιδιοκτησία δεν έχει τοποθετηθεί αρδευτική παροχή και η παροχή νερού στα νέα τεμάχια που δημιουργούνται εγκαθίσταται οποτεδήποτε με έξοδα των ιδιοκτητών αυτών·

(γ) καμιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιμη είτε από συνεχή είτε από εποχιακή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια μικρότερα των πέντε σκαλών σε έκταση·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ), καμιά ακίνητη ιδιοκτησία δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια εκτός αν κατά τη γνώμη του Διευθυντή κάθε τέτοιο τεμάχιο δύναται κατάλληλα και άνετα να κατέχεται και καρπούται ως ξεχωριστό και αυτοτελές κτήμα·

(ε) κανένα δέντρο δεν εκχωρείται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα·

(στ) καμιά γη στην οποία πρόσωπο είναι κύριος μερίδας δεν εκχωρείται στο πρόσωπο αυτό ως ξεχωριστή ιδιοκτησία του εκτός αν εκχωρείται σε αυτό και καθετί που φυτεύτηκε ή φύεται σε αυτή.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) εδαφίου (1) σε περιοχή στην οποία συστάθηκε Συνεταιρισμός Ενοποίησης και Αναδιανομής ή διενεργήθηκε ενοποίηση και αναδιανομή δυνάμει του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου και κάθε Νόμου που τροποποιεί αυτόν θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) κανένα αμπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος ή που είναι αρδεύσιμη από συνεχή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα των δύο σκαλών σε έκταση ή αν είναι αρδεύσιμη από εποχιακή πηγή ύδατος, σε τεμάχια μικρότερα των τεσσάρων σκαλών σε έκταση:

Νοείται ότι, η διαίρεση σε τεμάχια διενεργείται ανεξαρτήτως του ότι σε ορισμένα από τα τεμάχια στα οποία διαχωρίζεται η ακίνητη ιδιοκτησία δεν έχει τοποθετηθεί αρδευτική παροχή και η παροχή νερού στα νέα τεμάχια που δημιουργούνται εγκαθίσταται οποτεδήποτε με έξοδα των ιδιοκτητών αυτών·

(β) καμιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιμη από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα των δέκα σκαλών σε έκταση:

Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αναδασμού δύναται, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει περιοχές στις οποίες αντί των ελάχιστων εκτάσεων που προβλέπονται από τις πιο πάνω παραγράφους (α) και (β) θα ισχύουν, για τους σκοπούς των προαναφερόμενων παραγράφων οι αντίστοιχες ελάχιστες εκτάσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1).

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις διαίρεσης ή διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού ή εντός δέκα ετών αμέσως προηγούμενων της ημερομηνίας αυτής και όταν η ιδιοκτησία που λήφθηκε δυνάμει οποιασδήποτε τέτοιας διαίρεσης ή διαχωρισμού παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού κανένας τίτλος με εχθρική κατοχή δεν αποκτάται σε αυτή.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), διαίρεση τεμαχίου δύναται να διενεργείται από τον Διευθυντή, σε περίπτωση που -

(α) Αποσπάται συγκεκριμένο τμήμα, ανεξαρτήτως του εμβαδού του, από τεμάχιο το οποίο κατόπιν της διαίρεσης έχει υπόλοιπο εκτάσεως πέραν της ελάχιστης έκτασης που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το τμήμα αυτό συγχωνεύεται με συνορεύον τεμάχιο,

(β) αναπροσαρμόζονται τα σύνορα τεμαχίων και κανένα από τα τεμάχια αυτά δεν έχει εμβαδό μικρότερο της ελάχιστης έκτασης που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), εκτός εάν και τα δύο τεμάχια έχουν μικρότερη έκταση και πριν από την αναπροσαρμογή, και

(γ) τμήμα του τεμαχίου, ανεξαρτήτως του εμβαδού του, το οποίο προκύπτει κατόπιν διαίρεσης, αποτελεί ξεχωριστή εγγραφή, εφόσον αφορά πηγή, λάκκο, διάτρηση ή άλλη παρόμοια εξειδικευμένη χρήση, μαζί με τον αναγκαίο για τη λειτουργία της γύρω χώρο.