Εξουσία σε Διευθυντή να πωλεί ιδιοκτησία που κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες σε ορισμένες περιπτώσεις

28.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες αλλά δεν δύναται να γίνει κανένας διαχωρισμός σε δύο τουλάχιστον τεμάχια χωρίς παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, από τον οποίο να προκύπτει τεμάχιο με ελάχιστη έκταση αυτή που αναλογεί σε έναν τουλάχιστον συγκύριο, οποιοσδήποτε συγκύριος δύναται να ζητήσει από τον Διευθυντή πιστοποιητικό ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας είναι αδύνατος λόγω των προαναφερόμενων διατάξεων, και ο συγκύριος αυτός, αφού εφοδιαστεί με το πιστοποιητικό αυτό, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στους άλλους συγκύριους στην Κύπρο μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού πληροφορώντας αυτούς ότι, εκτός αν εντός τριάντα ημερών από την επίδοση δυνηθούν να συμφωνήσουν σε διευθέτηση με την οποία η ιδιοκτησία θα εκχωρηθεί σε ένα πρόσωπο, αυτός θα ζητήσει από το Διευθυντή να θέσει την ιδιοκτησία προς πώληση με πλειστηριασμό · και ο Διευθυντής, με την απόδειξη της επίδοσης αυτής και αφού ικανοποιηθεί ότι δεν συμφωνήθηκε καμιά διευθέτηση όπως προνοείται πιο πάνω, δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση και ανεξάρτητα της απουσίας από την Κύπρο οποιουδήποτε συγκύριου να προχωρήσει στην πώληση της ιδιοκτησίας με πλειστηριασμό, και να διανέμει το προϊόν, αφού αφαιρέσει τις δαπάνες της πώλησης αυτής, μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σε αυτό συμφώνα με τα αντίστοιχα δικαιώματα αυτών πάνω στην ιδιοκτησία:

Νοείται ότι όταν, λόγω της αξίας της ιδιοκτησίας ή του αριθμού των συγκυρίων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, φαίνεται στο Διευθυντή ότι η επίδοση της ειδοποίησης και αντιγράφου του πιστοποιητικού όπως προαναφέρθηκε στους άλλους συγκύριους στην Κύπρο δύναται να παραλειφθεί, αντί αυτών δύναται να δημοσιευτεί με δαπάνη οποιουδήποτε από τους συγκύριους, ειδοποίηση προς τους άλλους συγκύριους σε τέτοιο τύπο και σε τέτοια εφημερίδα ή εφημερίδες ως ο Διευθυντής ήθελε απαιτήσει· και η ημερομηνία της δημοσίευσης στην εφημερίδα ή στην τελευταία από τις εφημερίδες, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού.

(2) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία, η αξία της οποίας είναι μικρότερη των χιλίων ευρώ, κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, αλλά δεν δύναται να γίνει κανένας διαχωρισμός αυτής σε δύο τουλάχιστον τεμάχια από τα οποία να προκύπτει τεμάχιο  με ελάχιστη έκταση αυτή που αναλογεί σε έναν τουλάχιστο συγκύριο χωρίς παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, ο Διευθυντής δύναται να φροντίσει ώστε να αναρτηθεί ειδοποίηση ότι, εκτός, αν ο Διευθυντής πληροφορηθεί από τους κυρίους της αναφερόμενης ιδιοκτησίας εντός τριάντα ημερών απο την ανάρτηση της ειδοποίησης αυτής ότι αυτοί συμφώνησαν σε διευθέτηση με την οποία η ιδιοκτησία θα παραχωρηθεί σε ένα πρόσωπο ή θα διαιρεθεί με τρόπο που δεν παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 27, ο Διευθυντής θα θέσει την ιδιοκτησία προς πώληση με πλειστηριασμό, και ο Διευθυντής αφού ικανοποιηθεί ότι δεν συμφωνήθηκε οποιαδήποτε διευθέτηση όπως προνοείται πιο πάνω, δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, να προχωρήσει στην πώληση της ιδιοκτησίας με πλειστηριασμό, και να διανέμει το προϊόν αφού αφαιρέσει τις δαπάνες της πώλησης αυτής, μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σε αυτό σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιώματα αυτών επί της ιδιοκτησίας.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, όταν η ιδιοκτησία αυτή μαζί με άλλες ιδιοκτησίες κατέχονται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες από τους ίδιους συγκυρίους, εκτός εάν καταστεί αδύνατη η διαίρεση και η διανομή μεταξύ των συγκυρίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29.