Διαχωρισμός ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες

29.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, ο Διευθυντής δύναται νόμιμα με αίτηση οποιουδήποτε από τους συγκύριους, να φροντίσει ώστε να διενεργηθεί διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μεταξύ των διάφορων μερών που δικαιούνται σε αυτή και να εγγραφούν τα τεμάχια στα οποία διαχωρίζεται η ιδιοκτησία στο όνομα των προσώπων στα οποία αυτά αντίστοιχα παραχωρούνται.

(2) Όταν η ιδιοκτησία προς διαχωρισμό αποτελείται από διάφορα τεμάχια, η ολική αξία όλων των τεμαχίων αυτών λαμβάνεται ως η βάση του διαχωρισμού, και ο διαχωρισμός δύναται να διενεργηθεί είτε με το διαχωρισμό κάθε τεμαχίου ξεχωριστά ή με το διαχωρισμό των τεμαχίων ως συνόλου, όπως κατά τη γνώμη του Διευθυντή, ήθελε είναι προς το καλύτερο συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων προσώπων:

Νοείται ότι όταν οικοδομή χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία από οποιοδήποτε από τους συγκύριους αυτή δεν περιλαμβάνεται στο διαχωρισμό παρά μόνο με τη συναίνεση του συγκύριου ή των συγκυρίων από τον οποίο ή από τους οποίους χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό· στην περίπτωση που δεν υπάρξει συναίνεση, ο Διευθυντής δύναται να εξετάσει στοιχεία τα οποία καθιστούν προφανή τη διαίρεση ή τη διανομή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΚΓ και να αποφασίσει τη διαίρεση και διανομή της κατοικίας, χωρίς τη διεξαγωγή κλήρου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), νοουμένου ότι τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, όπου είναι πρακτικά αδύνατο λόγω του αριθμού των μερών που έχουν συμφέρον σ’ αυτήν και του αριθμού των τεμαχίων που δύναται να προκύψουν μετά από διαίρεσή τους ή λόγω ουσιωδώς μεγαλύτερης αξίας κάποιας ιδιοκτησίας από την αξία που αναλογεί στους συγκυρίους, ο Διευθυντής δύναται να παραχωρήσει τεμάχια σε πέραν του ενός συγκυρίους, κατά ιδανικές μερίδες:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «μόνιμη κατοικία» σημαίνει οικοδομή η οποία κατά τη γνώμη του Διευθυντή χρησιμοποιείται για σκοπούς διαμονής του συγκυρίου ή των συγκυρίων για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες κατ’ έτος.

(3) Κατά τη διενέργεια διαχωρισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού ο Διευθυντής, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό, διανέμει την ιδιοκτησία σύμφωνα με τις επιθυμίες των διάφορων συγκυρίων, και αν οι συγκύριοι, αν και συμφωνούν διαφορετικά στο διαχωρισμό, δεν συμφωνούν ως προς το τεμάχιο ή τα τεμάχια που θα παραχωρηθούν σε καθένα από αυτούς, το ζήτημα τελικά λύεται από το Διευθυντή με κλήρο, και με τη συμπλήρωση της διανομής ο Διευθυντής δίνει σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από αυτή γνωστοποίηση για το γεγονός αυτό.

(4) Όταν λόγω της φύσης της ιδιοκτησίας που θα διαχωριστεί ή του αριθμού των μερών που έχουν συμφέρον σε αυτή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, φαίνεται στο Διευθυντή ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να παραχωρήσει τεμάχια αξίας ίσης με αυτή που αντιστοιχεί στις αντίστοιχες μερίδες των συγκυρίων, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει όπως οι συγκύριοι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν τεμάχια αξίας μεγαλύτερης από αυτή που αναλογεί σε αυτούς καταβάλουν σε όσους λαμβάνουν τεμάχια μικρότερης αξίας από αυτή που τους αναλογεί ή δεν λαμβάνουν τεμάχιο, τέτοια αποζημίωση ως ο Διευθυντής ήθελε αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες μερίδες αυτών και την αξία την οποία αποδίδει στα τεμάχια.

(5) Με την έκδοση διαταγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) ο Διευθυντής δίνει ειδοποίηση γι' αυτό σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το διαχωρισμό.

(6) Αν συγκύριος που διατάχτηκε να καταβάλει αποζημίωση σε άλλο συγκύριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, παραλείψει να την καταβάλει εντός σαράντα δύο ημερών από την ημερομηνία της τελικής διαταγής, ο Διευθυντής δύναται να θέσει το τεμάχιο ή τα τεμάχια που παραχωρήθηκαν στο συγκύριο που τελεί σε παράλειψη προς πώληση με πλειστηριασμό και να καταβάλει την αποζημίωση αυτή από το προϊόν της πώλησης.

(7) Όταν διατάχτηκε η καταβολή αποζημίωσης από συγκύριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο συγκύριος αυτός δεν δικαιούται να συναλλάσσεται αναφορικά με το τεμάχιο που παραχωρήθηκε σε αυτόν, πριν από την καταβολή της αποζημίωσης που διατάχτηκε παρά μόνο με τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο πρέπει να καταβληθεί η αποζημίωση.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 27(1), οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τον κάθετο διαχωρισμό οικοπέδου που προήλθε από διαίρεση γης η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου καθώς και οποιασδήποτε οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοιο οικόπεδο νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο διευθυντής ικανοποιείται ότι το κάθε χωριστό τεμάχιο που προκύπτει από το διαχωρισμό μπορεί κατάλληλα και άνετα να κατέχεται και καρπώνεται ως χωριστό και αυτοτελές τμήμα·

(β) αν η περίπτωση αφορά οικοδομή, ο συγκύριος ο οποίος ζητά το διαχωρισμό προσκομίζει πιστοποιητικό έγκρισης ή πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις ή πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου αναφορικά με το τμήμα της οικοδομής το οποίο ο ίδιος κατέχει και καρπώνεται · και

(γ) κανένας από τους συγκύριους του οικοπέδου δεν έχει προηγουμένως εγγραφεί ως ιδιοκτήτης άλλου οικοπέδου που διαχωρίστηκε βάσει των διατάξεων του εδαφίου αυτού (εκτός αν η κυριότητα αποκτήθηκε ένεκα κληρονομικής διαδοχής ή δωρεάς συζύγου προς σύζυγο ή δωρεάς από άλλο συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού).

(9) Αίτηση για διαχωρισμό δυνάμει του παρόντος άρθρου, η οποία αφορά περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27, δύναται να κατατεθεί από συγκύριο ή συγκυρίους ο οποίος ή οι οποίοι είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστο της ακίνητης ιδιοκτησίας και ο Διευθυντής προωθεί τη διαδικασία του διαχωρισμού, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (7) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το προκαταρκτικό χωρομετρικό σχέδιο και εν συνεχεία με την πολεοδομική άδεια διαίρεσης και τη σχετική άδεια διαχωρισμού δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου:

Νοείται ότι, όταν οιοσδήποτε συγκύριος προσκομίσει διάταγμα Δικαστηρίου ως προς τα έξοδα που καταβλήθηκαν για την εκτέλεση των όρων της αρμόδιας αρχής και για τη διενέργεια των χωριστών εγγραφών, το διάταγμα αποτελεί επιβάρυνση στην ιδιοκτησία που αναλογεί στους συγκυρίους που με βάση το διάταγμα υποχρεούνται στην καταβολή του αναλογούντος σε αυτούς μέρους των εξόδων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η τοιαύτη επιβάρυνση επενεργεί ως η εγγραφή δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για τον καθορισμό της διαδικασίας που ακολουθείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων αυτού.