Αναπροσαρμογή όταν ο κύριος δέντρων και γης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο

30.-(1) Όταν οποιοδήποτε δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα τυγχάνει κυριότητας από πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης πάνω στην οποία αυτό στέκει, ο Διευθυντής δύναται με αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που έχει συμφέρον πάνω στη γη, δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα, να επιφέρει αναπροσαρμογή των συμφερόντων των μερών πάνω σε αυτά, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι σε καμιά περίπτωση δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα θα τυγχάνει κυριότητας από πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης πάνω στην οποία αυτό στέκει.

(2) Κατά τη διενέργεια της αναπροσαρμογής αυτής, όταν μερίδα την οποία θα εδικαιούτο οποιοδήποτε πρόσωπο είναι τόσο μικρή ώστε να μη δύναται να παραχωρηθεί τεμάχιο σε αυτό, χωρίς παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει όπως η μερίδα αυτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κύριο γης, δέντρων, αμπελιών οικοδομών ή άλλων κατασκευασμάτων ή οικοδομημάτων αναφορικά με τα οποία διενεργείται η αναπροσαρμογή με πληρωμή τέτοιας αποζημίωσης στο πρόσωπο του οποίου η μερίδα παραχωρείται με τον τρόπο αυτό, ως ο Διευθυντής ήθελε αποφασίσει.

(3) Με την έκδοση διαταγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Διευθυντής δίνει ειδοποίηση γι' αυτή σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από την αναπροσαρμογή και μετά από αυτά οι πρόνοιες των εδαφίων (6) και (7) του άρθρου 29 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στο άρθρο αυτό όπως αυτές εφαρμόζονται στο αναφερόμενο άρθρο.

(4) (α)Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις όπου ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία είναι φρέαρ ή μικρής έκτασης τεμάχιο γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ ή οποιοδήποτε άλλο μικρής έκτασης τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών μεταφοράς ή αποθήκευσης ύδατος, βρίσκεται σε τέτοια θέση μέσα στα όρια μεγαλύτερης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας ώστε, κατά την κρίση του Διευθυντή, να εμποδίζεται η ανάπτυξη της ειρημένης μεγαλύτερης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι συντρέχει μια οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) το συγκεκριμένο φρέαρ έχει στερέψει από πενταετίας τουλάχιστον, ή

(ii) το συγκεκριμένο φρέαρ ή το μικρής έκτασης τεμάχιο γης επί του οποίου υπάρχει το φρέαρ βρίσκεται σε περιοχή ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και η επιτρεπόμενη χρήση του ύδατος αυτού είναι μόνο για σκοπούς άρδευσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε περιοχή ανάπτυξης, ή

(iii) το συγκεκριμένο μικρής έκτασης τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή αποθήκευση ύδατος από πενταετίας, βρίσκεται μέσα σε περιοχή ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

(β)  Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «μικρής έκτασης τεμάχιο γης» σημαίνει τεμάχιο γης το οποίο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να οικοδομηθεί ή, αν μπορεί να οικοδομηθεί, η έκταση της οικοδομής αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 τετραγωνικά μέτρα.

(5) Κατά τη διενέργεια αναπροσαρμογής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4), ο Διευθυντής, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό, προβαίνει σε αναπροσαρμογή συμφερόντων σύμφωνα με τις επιθυμίες των ιδιοκτητών και, όπου αυτό είναι δυνατό, αναδιανέμει αυτά κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν με την ενέργεια αυτή οποιαδήποτε ιδιοκτησία διαχωρίζεται σε μικρότερα τεμάχια γης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.