Διαχωρισμός ή αναπροσαρμογή ακίνητης ιδιοκτησίας που υπόκειται σε εμπράγματο βάρος

31. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία ή μερίδα αυτής πάνω στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο 29 ή 30 υπόκειται σε εμπράγματο βάρος δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, ο Διευθυντής δύναται νόμιμα να προχωρήσει στο διαχωρισμό ή την αναπροσαρμογή της ιδιοκτησίας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου που εφαρμόζεται πάνω σε αυτή και να καταστήσει το εμπράγματο αυτό βάρος, εμπράγματο βάρος πάνω στο τμήμα της ιδιοκτησίας που παραχωρείται στο πρόσωπο εναντίον του οποίου το εμπράγματο βάρος επενεργεί:

Νοείται ότι κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 29 ή 30 καταβάλλεται στο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος.