Κανένας διαχωρισμός ή αναπροσαρμογή χωρίς ειδοποίηση

32. Κανένας διαχωρισμός ή αναπροσαρμογή δεν διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 ή 30 εκτός αν ο Διευθυντής δώσει γι' αυτό προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα ημερών σε όλα τα μέρη που επηρεάζονται με αυτόν, και αν μετά την ειδοποίηση αυτή, πρόσωπο στο οποίο δόθηκε η ειδοποίηση αυτή παραλείψει να εμφανιστεί, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες στην απουσία του.