Αναπροσαρμογή όταν ο κύριος δέντρων και γης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο

30.-(1) Όταν οποιοδήποτε δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα τυγχάνει κυριότητας από πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης πάνω στην οποία αυτό στέκει, ο Διευθυντής δύναται με αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που έχει συμφέρον πάνω στη γη, δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα, να επιφέρει αναπροσαρμογή των συμφερόντων των μερών πάνω σε αυτά, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι σε καμιά περίπτωση δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα θα τυγχάνει κυριότητας από πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης πάνω στην οποία αυτό στέκει.

(2) Κατά τη διενέργεια της αναπροσαρμογής αυτής, όταν μερίδα την οποία θα εδικαιούτο οποιοδήποτε πρόσωπο είναι τόσο μικρή ώστε να μη δύναται να παραχωρηθεί τεμάχιο σε αυτό, χωρίς παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει όπως η μερίδα αυτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κύριο γης, δέντρων, αμπελιών οικοδομών ή άλλων κατασκευασμάτων ή οικοδομημάτων αναφορικά με τα οποία διενεργείται η αναπροσαρμογή με πληρωμή τέτοιας αποζημίωσης στο πρόσωπο του οποίου η μερίδα παραχωρείται με τον τρόπο αυτό, ως ο Διευθυντής ήθελε αποφασίσει.

(3) Με την έκδοση διαταγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Διευθυντής δίνει ειδοποίηση γι' αυτή σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από την αναπροσαρμογή και μετά από αυτά οι πρόνοιες των εδαφίων (6) και (7) του άρθρου 29 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στο άρθρο αυτό όπως αυτές εφαρμόζονται στο αναφερόμενο άρθρο.