Εκτιμητές

68.-(1) Κάθε εκτίμηση ή επανεκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του Μέρους αυτού, διενεργείται από εκτιμητή ή εκτιμητές που διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Διευθυντή.

(2) Κάθε πρόσωπο που διορίστηκε ως εκτιμητής πρέπει πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος του λειτουργήματος αυτού, να ορκιστεί ενώπιον μέλους του Δικαστηρίου, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα.