Εκτιμητές

68.-(1) Κάθε εκτίμηση ή επανεκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του Μέρους αυτού, διενεργείται από εκτιμητή ή εκτιμητές που διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Κάθε πρόσωπο που διορίστηκε ως εκτιμητής πρέπει πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος του λειτουργήματος αυτού, να ορκιστεί ενώπιον μέλους του Δικαστηρίου, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα.