Γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας

69.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε δήμο ή κοινότητα, διατάζει τη διενέργεια γενικής εκτίμησης σε σχέση με ολόκληρη την ιδιοκτησία αυτή κατά χρονικές περιόδους που σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να απέχουν πέραν των τριών ετών από την τελευταία γενική εκτίμηση και η κάθε χρονική περίοδος των τριών ετών θα λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία της τελευταίας γενικής εκτίμησης, της πρώτης τριετίας αρχομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάζει τη διενέργεια γενικής εκτίμησης σε σχέση με οποιοδήποτε οριζόμενο μέρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε δήμο ή κοινότητα οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος των τριών ετών,  ανεξάρτητα από τη διενέργεια γενικής εκτίμησης για ολόκληρη την πιο πάνω αναφερόμενη ιδιοκτησία.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "γενική εκτίμηση" σημαίνει εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ανεξάρτητα του αν διενεργήθηκε ή όχι προηγουμένως οποιαδήποτε εκτίμηση ή επανεκτίμηση αυτής και ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία διενεργήθηκε η εκτίμηση ή επανεκτίμηση αυτή.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κατά τον υπολογισμό της αξίας γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας αυτή θα θεωρείται ωσάν ήταν ελεύθερη κατοχής.

(4) Γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε δεόντως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού είτε για τους σκοπούς κάθε άλλου Νόμου που βρίσκεται σε ισχύ εκτός αν για το σκοπό αυτό νόμος ήθελε προβλέψει για την εφαρμογή αυτή.