Γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας

69.-(1) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι, για τους σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, είναι αναγκαία γενική εκτίμηση σε σχέση με ολόκληρη την ιδιοκτησία αυτή ή οποιοδήποτε οριζόμενο μέρος αυτής το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει γενική εκτίμηση της ιδιοκτησίας αυτής.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "γενική εκτίμηση" σημαίνει εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ανεξάρτητα του αν διενεργήθηκε ή όχι προηγουμένως οποιαδήποτε εκτίμηση ή επανεκτίμηση αυτής και ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία διενεργήθηκε η εκτίμηση ή επανεκτίμηση αυτή.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κατά τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας αυτή θα θεωρείται ωσάν ήταν ελεύθερη κατοχής.

(4) Γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε δεόντως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού είτε για τους σκοπούς κάθε άλλου Νόμου που βρίσκεται σε ισχύ εκτός αν για το σκοπό αυτό νόμος ήθελε προβλέψει για την εφαρμογή αυτή.