Επανεκτίμηση

67. Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που εκτιμήθηκε οποτεδήποτε, είτε πριν από την έναρξη είτε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, δύναται να επανεκτιμηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο ο οποίος δεν είναι μικρότερος του ενός έτους από την ημερομηνία της τελευταίας εκτίμησης, είτε με πρωτοβουλία του Διευθυντή είτε με αίτηση του εγγεγραμμένου κυρίου αυτής:

Νοείται ότι οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δύναται να επανεκτιμηθεί σε χρόνο μικρότερο του ενός έτους από την τελευταία εκτίμηση αν

(α) από την τελευταία εκτίμηση οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία έχει ουσιαστικά επανοικοδομηθεί ή αν πάνω σε οποιαδήποτε γη έχουν ανεγερθεί οποιεσδήποτε οικοδομές ή έχουν φυτευτεί οποιαδήποτε δέντρα ή αμπέλια ούτως ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά η αξία γενικής εκτίμησης της ιδιοκτησίας αυτής ή γης· ή

(β) από την τελευταία εκτίμηση οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία έχει καταστραφεί ή βλαβεί σε τέτοια έκταση ώστε να επηρεάζεται σημαντικά η αξία γενικής εκτίμησης αυτής· ή

(β1) από την τελευταία εκτίμηση, οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά της έχουν αυξήσει ή μειώσει ουσιαστικά την αξία γενικής εκτίμησής της· ή

(β2) από την τελευταία εκτίμηση, έχει διαπιστωθεί λάθος ή παράλειψη στα χαρακτηριστικά της ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση τα οποία καθορίζεται η αξία γενικής εκτίμησής της:

Νοείται ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για οποιαδήποτε τέτοια αίτηση· ή

(β3) λόγω λάθους ή παράλειψης δεν έχει καθορισθεί η αξία γενικής εκτίμησης· ή

(γ) έχει διαταχθεί γενική εκτίμηση δυνάμει του άρθρου 69.