Επανεκτίμηση

67. Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που εκτιμήθηκε οποτεδήποτε, είτε πριν από την έναρξη είτε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, δύναται να επανεκτιμηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο ο οποίος δεν είναι μικρότερος των πέντε ετών από την ημερομηνία της τελευταίας εκτίμησης, είτε με πρωτοβουλία του Διευθυντή είτε με αίτηση του εγγεγραμμένου κυρίου αυτής:

Νοείται ότι οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δύναται να επανεκτιμηθεί σε χρόνο μικρότερο των πέντε ετών από την τελευταία εκτίμηση αν

(α) από την τελευταία εκτίμηση οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία έχει ουσιαστικά επανοικοδομηθεί ή αν πάνω σε οποιαδήποτε γη έχουν ανεγερθεί οποιεσδήποτε οικοδομές ή έχουν φυτευτεί οποιαδήποτε δέντρα ή αμπέλια ούτως ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά η αξία της ιδιοκτησίας αυτής ή γης· ή

(β) από την τελευταία εκτίμηση οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία έχει καταστραφεί ή βλαβεί σε τέτοια έκταση ώστε να επηρεάζεται σημαντικά η αξία αυτής· ή

(γ) έχει διαταχθεί γενική εκτίμηση δυνάμει του άρθρου 69.