Εγγραφή δικηγόρωv πoυ ασκoύv τo επάγγελμα

6Α.—(1) Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται σε βιβλίο που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο καλείται "Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα", το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημερώνει τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε εγγραφή δυνάμει του εδαφίου αυτού.

(2) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με αίτηση κάθε προσώπου, του οποίου το όνομα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, εκδίδει σε αυτό ετήσια άδεια με τη σφραγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

(3) Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα κατά την έκδοση της ετήσιας άδειάς του καταθέτει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου βεβαίωση, σύμφωνα με το τύπο του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, με σχετική επιβεβαίωση από τον οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως κύριο επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να ασκήσει αυτό:

Νοείται ότι ο οικείος τοπικός δικηγορικός σύλλογος, προτού επιβεβαιώσει ότι ο δικηγόρος έχει ως κύριο επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να ασκήσει αυτό, διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος ως εισφορέας δικηγόρος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(4) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, νομιμοποιείται να διαγράφει δικηγόρο από το Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική εγγραφή έγινε με ψευδείς παραστάσεις, χωρίς να συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές προϋποθέσεις:

Νοείται ότι το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκδίδει την απόφασή του για την αίτηση, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(5) Καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε—

(α) Οποιοδήποτε νομικό λειτουργό·

(β) οποιοδήποτε κυβερνητικό λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εμφανίζεται, παρίσταται σε δικαστήριο (plead) και ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η Δημοκρατία, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της υπό την επίσημή του ιδιότητα είναι διάδικος·

(γ)  οποιοδήποτε Δημόσιο Κατήγορο ο οποίος υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία.

(5Α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους δικηγόρους οι οποίοι εργοδοτούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω σύμβαση.

(6) Δικηγόρος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας, δύναται να εγγραφεί σε ειδικό μέρος του Μητρώου Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα:

Νοείται ότι, για την έκδοση ετήσιας άδειας σε δικηγόρο που ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση  η μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία και η τήρηση γραφείου, για όσο χρόνο ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος.

(7) Κατά την άσκηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (6) δραστηριοτήτων, ο δικηγόρος τηρεί τις διατάξεις παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού ή άλλου νόμου εκδοθέντων Κανονισμών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6Ε του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των δικηγόρων έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια.

(8) Δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή για εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 6:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ετήσια συνδρομή δεν έχει καταβληθεί για τα έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησής του, δύναται να καταβληθεί σωρευτικά για το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2023 και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του.

(β) έχει παρακολουθήσει ετησίως τον απαιτούμενο αριθμό ωρών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πιστοποιημένων και μη, σύμφωνα με τις  εκάστοτε Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις και αποφάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Νοείται ότι, της πιο πάνω υποχρέωσης εξαιρούνται τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 6:

Νοείται περαιτέρω ότι, δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα με την προϋπόθεση να παρακολουθήσει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, τον απαιτούμενο αριθμό ωρών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εγγραφή του στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, εάν δεν το έχει πράξει τα έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησής του, σύμφωνα με τις εκάστοτε Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ρυθμίζουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση∙

(γ)(i) έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Νομικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής του στο Μητρώο Δικηγόρων το οποίο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή ή την τελευταία εγγραφή του στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, να του ζητήσει να παρακολουθήσει αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι θεματικές των οποίων προβλέπονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii):

Νοείται ότι, αιτητής δύναται να παρακολουθήσει τα εν λόγω προγράμματα σε διάστημα τριών (3) ετών πριν από την υποβολή της αίτησής του:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Νομικό Συμβούλιο καθορίζει τον αριθμό των ωρών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

(ii) οι θεματικές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφορούν-

(αα) τον περί Δικαστηρίων Νόμο και τον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο∙

(ββ) τον περί Δικηγόρων Νόμο∙

(γγ) τους περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς∙

(δδ) τους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας∙

(εε) τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο∙

(στστ) τον περί Αποδείξεως Νόμο:

Νοείται ότι, ο δικηγόρος επιλέγει τέσσερις (4) από τις έξι (6) πιο πάνω θεματικές.

(iii) τα πρόσωπα τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 6 εξαιρούνται της υποχρέωσης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου:

Νοείται ότι, κανένας δικηγόρος δεν εγγράφεται στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, εάν δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ).