Έκδοση αποδεικτικών εγγράφων σε δικηγόρο για παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος

6Β. Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι το αρμόδιο όργανο έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων, για την απόδειξη της ιδιότητας του δικηγόρου, σε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, ώστε να δύναται να παρέχει υπηρεσίες ως δικηγόρος σε άλλο κράτος μέλος.